EFRR kolor poziom

Gmina Bobrowniki realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn. "Budowa centrum przesiadkowego wraz z siecią dróg rowerowych w Sączowie". Planowana całkowita wartość projektu wynosi 2 591 981,72 zł w tym wydatki kwalifikowalne w kwocie 2 484 144,78 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to aż 85 % wydatków kwalifikowalnych tj. 2 111 523,07 zł.

EFRR kolor poziom

W maju 2017 r. ruszyły prace budowlane na terenie parku w związku z realizacją projektu "Remont budynku amfiteatru w Rogoźniku z przeznaczeniem na Centrum Usług Społecznych".

do wklejenia na fundusze

W 2017 roku gmina otrzymała dofinansowanie na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji. Przygotowanie dokumentu Unia Europejska sfinansowała w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, a powstały dokument jest wymagany przy wnioskowaniu o dofinansowanie na różnego rodzaju przedsięwzięcia infrastrukturalne i społeczne. W tym wypadku Program rewitalizacji należy rozumieć, jako narzędzie planowania wieloletniego planu działań o charakterze mającym na celu poprawę warunków życia poprzez wspólne działania: mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji społecznych oraz administracji publicznej.

EFRR kolor poziom

Projekt pn. "Rozbudowa systemu elektronicznych usług publicznych w Gminie Bobrowniki". 
Dofinansowanie o wartości 807 575,71zł. z Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Gmina Bobrowniki przeznaczyła na utworzenie portalu, dzięki któremu zwiększony został dostęp usług dla petentów bez konieczności wizyty w Urzędzie. 

woda

EFRR kolor poziom

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie największego punktu przesiadkowego na terenie Gminy Bobrowniki. W efekcie realizacji inwestycji powstał zintegrowany węzeł przesiadkowy zlokalizowany na styku miejscowości Bobrowniki, Rogoźnik oraz Dobieszowice.