Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Bobrowniki, dzięki zwiększeniu liczby miejsc i podniesieniu jakości edukacji przedszkolnej.

Projekt realizowany przez:
1. Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siemoni
2. Przedszkole Publiczne w Bobrownikach
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny Publiczne Przedszkole i Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sączowie

Wartość projektu 908653,44 zł, w tym dofinansowanie 85% ze środków EFS w ramach PRO WŚl na lata 2014-2020 w kwocie 772355,42 zł.
Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Bobrowniki w okresie od czerwca do sierpnia 2019r. Projekt zakłada zwiększenie o 25 liczby dostępnych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Siemoni, poprzez wyposażenie w niezbędne pomoce dydaktyczne oraz meble nowo wybudowanego pomieszczenia przedszkolnego oraz zapewnieniu dzieciom niepełnosprawnym z terenu Gminy Bobrowniki, z orzeczeniami i opiniami o potrzebie kształcenia specjalnego dodatkowych specjalistycznych zajęć, zwiększając ich szanse edukacyjne dzięki uczestniczeniu w zajęciach wspomagania rozwoju emocjonalno-społecznego. Zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnościami, ukierunkowane na poprawę stanu rozwoju dziecka:
w przedszkolach w Bobrownikach, Sączowie i oddziałach przedszkolnych w SP w Siemoni.

EFRR kolor poziom rgb

 W roku 2017 Gmina Bobrowniki wnioskowała w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 o dofinansowanie do zakupu średniego samochodu bojowego dla OSP Bobrowniki w ramach 5 osi priorytetowej „Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów”, działanie 5.5 „Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych”. Pomimo zakończenia procedury oceny wniosków, Urząd Marszałkowski nie podawał wyników, gdyż zabiegał o zwiększenie puli środków przeznaczonych na dotacje. I tak wreszcie 31 stycznia 2018 r. udało się zakończyć konkurs ogłoszeniem listy rankingowej beneficjentów. Gmina Bobrowniki po raz kolejny znalazła się w czołówce uzyskując dotację. Umowa została podpisana 28.06.2018 r. na całkowitą wartość projektu 738 000,00 zł, otrzymując dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 57 850,60 zł, natomiast z krajowych środków budżetu państwa 89 749,40 zł. Kupno samochodu zostało także wsparte przez dotację celową z budżetu Województwa Śląskiego w kwocie 150 000,00 zł oraz dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 150 000,00 zł.

Zakupiono średni samochód ratowniczo-gaśniczy na wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrownikach do wali z pożarami, przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz ratownictwa technicznego, ekologicznego i medycznego.

EFRR kolor poziom

Gmina Bobrowniki realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn. "Budowa centrum przesiadkowego wraz z siecią dróg rowerowych w Sączowie". Planowana całkowita wartość projektu wynosi 2 582 853,72 zł w tym wydatki kwalifikowalne w kwocie 2 439 694,10 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to aż 85 % wydatków kwalifikowalnych tj. 2 073 739,99 zł.

EFRR kolor poziom

W maju 2017 r. ruszyły prace budowlane na terenie parku w związku z realizacją projektu "Remont budynku amfiteatru w Rogoźniku z przeznaczeniem na Centrum Usług Społecznych".

do wklejenia na fundusze

W 2017 roku gmina otrzymała dofinansowanie na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji. Przygotowanie dokumentu Unia Europejska sfinansowała w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, a powstały dokument jest wymagany przy wnioskowaniu o dofinansowanie na różnego rodzaju przedsięwzięcia infrastrukturalne i społeczne. W tym wypadku Program rewitalizacji należy rozumieć, jako narzędzie planowania wieloletniego planu działań o charakterze mającym na celu poprawę warunków życia poprzez wspólne działania: mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji społecznych oraz administracji publicznej.

EFRR kolor poziom

Projekt pn. "Rozbudowa systemu elektronicznych usług publicznych w Gminie Bobrowniki". 
Dofinansowanie o wartości 807 575,71zł. z Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Gmina Bobrowniki przeznaczyła na utworzenie portalu, dzięki któremu zwiększony został dostęp usług dla petentów bez konieczności wizyty w Urzędzie. 

woda

EFRR kolor poziom

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie największego punktu przesiadkowego na terenie Gminy Bobrowniki. W efekcie realizacji inwestycji powstał zintegrowany węzeł przesiadkowy zlokalizowany na styku miejscowości Bobrowniki, Rogoźnik oraz Dobieszowice.