Drukuj
Nadrzędna kategoria: Kategorie
Kategoria: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
Odsłony: 1137

EFRR kolor poziom

Gmina Bobrowniki realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn. "Budowa centrum przesiadkowego wraz z siecią dróg rowerowych w Sączowie". Planowana całkowita wartość projektu wynosi 2 582 853,72 zł w tym wydatki kwalifikowalne w kwocie 2 439 694,10 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to aż 85 % wydatków kwalifikowalnych tj. 2 073 739,99 zł.

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie punktu przesiadkowego na pograniczu powiatu będzińskiego i tarnogórskiego. Inwestycja jest kontynuacją ciągu pieszo – rowerowego łączącego centrum przesiadkowe w Sączowie z sołectwem Dobieszowice.

Celem projektu jest poprawa jakości usług transportu zbiorowego poprzez zagospodarowanie węzła przesiadkowego w Sączowie wraz z budową sieci dróg rowerowych.

W zakresie budowy wykonana będzie nowa nawierzchnia jezdni, chodników, parkingu, przebudowa sieci uzbrojenia podziemnego, jak i kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej oraz kabli energetycznych, przebudowa słupów oświetlenia ulicznego w ramach centrum oraz montaż monitoringu zewnętrznego na terenie centrum. Ustawione zostaną nowa wiata przystankowa, wiata rowerowa, kosze na śmieci. W zakres zadania wchodzi wymiana ławek oraz zamontowanie nowych ławek parkowych, zasadzone zostaną drzewa i krzewy ozdobne. Zostanie wzmocniona skarpa z zieleńcem wzdłuż nowego chodnika przy drodze, oraz wzmocnione dno kanałów płytami prefabrykowanymi.

Ciągi piesze o szerokości od 1,5 m do 2,0 m umożliwią dojście do przystanku autobusowego a centralna część zieleńca wybrukowana zostanie w postaci półkoła, w celu utworzenia miejsca dla spoczynku.

Razem z innymi projektami realizowanymi przez Gminę Bobrowniki projekt rozwiązuje problem bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w obrębie przejścia dla pieszych i znajdującego się w pobliżu kolizyjnego skrzyżowania stanowiącego zagrożenie dla komunikacji pieszej i rowerowej a w szczególności dla dzieci uczęszczajacych tą drogą do szkoły podstawowej.