Nawet czołowi politycy różnych opcji politycznych nie są w stanie zaprzeczyć, że Gmina Bobrowniki jest liderem Województwa w zakresie skuteczności pozyskiwania środków zewnętrznych per capita (czyli na głowę mieszkańca). Tworzy to w połączeniu z budżetem olbrzymią maszynę, która pędzi do przodu i rozwija gminę.
 
W ostatnich dniach kwietnia 2018 roku, Zastępca Wójta, Małgorzata Bednarek podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie najwyższą w historii gminy umowę o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00.0113/17-00 Projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Bobrowniki" w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II "Ochrona środowiskowa, w tym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. To efekt złożonego przez Gminę
w 2017 roku wniosku na budowę kanalizacji w 95% powierzchni gminy. Gmina począwszy od 2018 roku otrzyma ponad 15 mln zł. 
 
Na wspólny sukces składa się praca wielu osób, którym leży na sercu dobro gminy. Siłą naszych sukcesów jest profesjonalny zespół, który udało mi się przez lata stworzyć  – tłumaczy zastępca Wójta. Pracę nad przygotowaniem wniosku rozpoczęliśmy jeszcze w 2015 roku. Wtedy ze względu na brak wszystkich dokumentacji złożyliśmy pierwszy wniosek i pozyskaliśmy pierwsze środki z największego w historii polskich programów operacyjnych konkursu – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – początkowo około 5 mln. zł. Gdy skompletowaliśmy kolejny pakiet projektów – złożyliśmy kolejny wniosek w lutym 2017 roku. Pomimo bardzo skomplikowanych procedur już w grudniu 2017 roku zostaliśmy dopuszczeni do oceny merytorycznej w efekcie której w marcu br zostaliśmy zaproszeni do podpisania umowy. 
Dzisiaj ponownie zostajemy Beneficjentem środków unijnych na kanalizację. Tym razem sieć wybudujemy w Dobieszowicach na Niebyłej, w Bobrownikach na Namiarki, w Rogoźniku na Kościuszki i Podraszkowiu oraz Sączów – całość. Dodatkowo osobiście zabiegam by w zakres inwestycji włączyć ul. Leśną w Wymysłowie i pozostałe tereny Siemoni, Myszkowic i Twardowic - podkreśla Małgorzata Bednarek, Zastępca Wójta – jak tylko powstaną oszczędności w zadaniu, już pod koniec roku wnioskować będziemy o przesunięcie wolnych środków na kolejne zadania związane z budową kanalizacji.
 
 

poois 1

 

Projekt realizowany w ramach dofinansowania ze srodków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach priorytetu II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno ściekowa w aglomeracjach, na realizację projektu „Rozbudowa mechaniczno – bilogicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Rogoźniku” nr.POIS.02.03.00-00-0038/16. Realizowane są dwa zadania inwestycyjne w zakresie robót budowlanych. Mianowicie rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rogoźniku, a także budowa kanalizacji sanitarnej w Sączowie. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 9 749 936,35 zł. 

pooisnfos

22 sierpnia 2016 roku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,  Wójt Gminy Bobrowniki - Arkadiusz Ziemba przy kontrasygnacie Kierownika Referatu Planowania i Finansów – Aleksandry Kosińskiej podpisał umowę na dofinansowanie inwestycji budowy kanalizacji i oczyszczalni w gminie ze środków unijnych. Ze strony Funduszu umowę podpisywał  Prezes Zarządu Instytucji – Kazimierz Kujda.

Pierwsze w historii Gminy dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosi ponad 5 mln zł, to 85% ze środków unijnych.  Wniosek gminy pozytywnie oceniony przez Fundusz dotyczy modernizacji oczyszczalni i budowy odcinka sieci kanalizacji w Sączowie. Łączna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia sięga 6 milionów złotych. Poza dotacją samorząd gminy Bobrowniki wykorzysta także preferencyjne środki pożyczki z katowickiego WFOŚiGW, a Narodowy Fundusz zezwala na wykorzystanie nawet 800 tys zł umarzalnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu. To nie pierwszy raz kiedy stosujemy montaż finansowy – mówi Wójt - z dwóch źródeł finansowania korzystaliśmy już podczas budowy kanalizacji w Siemoni, Dobieszowicach i Wymysłowie. Budowa kanalizacji to inwestycja trudna dla samorządu i problematyczna dla mieszkańców, ale przede wszystkim kosztowna. Cena kilometra sieci waha się od 1 do 2 mln. Dofinansowanie jest zatem podstawą, niemniej jednak trudno je otrzymać. Zmiany wprowadzone w 2011 roku wykluczyły naszą gminę jako potencjalnego wnioskodawcę w Regionalnym Programie Operacyjnym ze względu na zbyt duży obszar. Infrastruktura i Środowisko to Program krajowy i o środki rywalizujemy z dwoma tysiącami gmin z całej Polski. Oczywiście podstawą jest spełnienie kryteriów w zakresie ochrony środowiska, zastosowanie technologii w zakresie oczyszczania ścieków, czy konstrukcja wniosku w sposób spełniający wymagania oceniających. Najważniejszy czynnik to koncentracja, czyli ilość mieszkańców przypadających na kilometr sieci. Dopasowaniem wniosków do kryteriów zajmują się specjaliści Urzędu Gminy.  

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ogłosił zaakceptowane listy rankingowe największego konkursu dotacyjnego w historii (sprawdź tutaj).  Na liście rankingowej znalazł się także wniosek Gminy Bobrowniki. Wysoka punktacja wniosku gwarantuje pierwsze w historii Gminy dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dofinansowanie to ponad 5 mln zł.

pooisnfos

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ogłosił zaakceptowane listy rankingowe największego konkursu dotacyjnego w historii (sprawdź tutaj).  Na liście rankingowej znalazł się także wniosek Gminy Bobrowniki. Wysoka punktacja wniosku gwarantuje pierwsze w historii Gminy dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dofinansowanie to ponad 5 mln zł. Wniosek Gminy został sklasyfikowanej na wysokiej 20 pozycji na 99 pozytywnie zweryfikowanych aplikacji z terenu całego kraju. Alokacja konkursu to 5 miliardów złotych, ale też kanalizacja to kosztowne przedsięwzięcie. Jedynie profesjonalne przygotowanie procesu inwestycyjnego gwarantuje możliwość ubiegania się o środki.
Jeszcze dwa lata temu nie byliśmy w stanie podać daty końcowej, dziś możemy śmiało przypuszczać, że w 2018 roku skończymy budowę kanalizacji na terenie całej gminy – mówi Wójt gminy Bobrowniki, Arkadiusz Ziemba. To dzięki konsekwentnej polityce możemy określić się mianem nowoczesnej gminy. A dzięki takim na przykład inwestycjom gmina z sukcesem sprzedaje działki budowlane na swoim terenie. 
Wniosek gminy pozytywnie oceniony przez Fundusz dotyczy modernizacji oczyszczalni i budowy odcinka sieci kanalizacji w Sączowie. Łączna wartość przedsięwzięcia to blisko 10 milionów złotych, z czego z budżetu gminy pochodzić ma jedynie 73 tys. zł. Poza dotacją samorząd gminy Bobrowniki wykorzysta także preferencyjne środki pożyczki z katowickiego WFOŚiGW. To nie pierwszy raz kiedy stosujemy montaż finansowy – mówi Wójt - z dwóch źródeł finansowania korzystaliśmy już podczas budowy kanalizacji w Siemoni, Dobieszowicach i Wymysłowie. Budowa kanalizacji to inwestycja trudna dla samorządu i problematyczna dla mieszkańców, ale przede wszystkim kosztowna. Cena kilometra sieci waha się od 1 do 2 mln. Dofinansowanie jest zatem podstawą, niemniej jednak trudno je otrzymać. Zmiany wprowadzone w 2011 roku wykluczyły naszą gminę jako potencjalnego wnioskodawcę w Regionalnym Programie Operacyjnym ze względu na zbyt duży obszar. Infrastruktura i Środowisko to Program krajowy i o środki rywalizujemy z dwoma tysiącami gmin z całej Polski. Oczywiście podstawą jest spełnienie kryteriów w zakresie ochrony środowiska, zastosowanie technologii w zakresie oczyszczania ścieków, czy konstrukcjaa wniosku w sposób spełniający wymagania oceniających. Najważniejszy czynnik to koncentracja, czyli ilość mieszkańców przypadających na kilometr sieci. Dopasowaniem wniosków do kryteriów zajmują się specjaliści Urzędu Gminy.
Obecnie przygotowują Program Funkcjonalno-Użytkowy na pozostałą część, dzięki czemu uda się skanalizować całą gminę. Dokument będzie podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie w drugim tegorocznym konkursie z alokacją wartą 2,5 miliarda zł, którego termin upływa 31 lipca tego roku.

EFRR kolor poziom

"Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Sączowie" to projekt dofinansowany w 85 % w Ramach RPO WSL 2014-2020. Na ten cel przeznaczono 5 568 570 zl. (dofinansowanie 4 733 284,50 zł).

EFRR kolor poziom

W maju 2017 r. ruszyły prace budowlane na terenie parku w związku z realizacją projektu "Remont budynku amfiteatru w Rogoźniku z przeznaczeniem na Centrum Usług Społecznych".

do wklejenia na fundusze

W 2017 roku gmina otrzymała dofinansowanie na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji. Przygotowanie dokumentu Unia Europejska sfinansowała w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, a powstały dokument jest wymagany przy wnioskowaniu o dofinansowanie na różnego rodzaju przedsięwzięcia infrastrukturalne i społeczne. W tym wypadku Program rewitalizacji należy rozumieć, jako narzędzie planowania wieloletniego planu działań o charakterze mającym na celu poprawę warunków życia poprzez wspólne działania: mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji społecznych oraz administracji publicznej.

EFRR kolor poziom

Projekt pn. "Rozbudowa systemu elektronicznych usług publicznych w Gminie Bobrowniki". 
Dofinansowanie o wartości 807 575,71zł. z Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Gmina Bobrowniki przeznaczyła na utworzenie portalu, dzięki któremu zwiększony został dostęp usług dla petentów bez konieczności wizyty w Urzędzie. 

EFRR kolor poziom

Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego polegał ma na robotach budowlanych w budynku, który jest własnością Gminy Bobrowniki, w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne.

woda

EFRR kolor poziom

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie największego punktu przesiadkowego na terenie Gminy Bobrowniki. W efekcie realizacji inwestycji powstanie zintegrowany węzeł przesiadkowy zlokalizowany na styku miejscowości Bobrowniki, Rogoźnik oraz Dobieszowice.

 

uklad poziomy

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bobrowniki to dokument pozwalającyu na osiągnięcie celów pakietu klimatyczno – energetycznego Europy.

Przebudowa odcinka drogi S615008S łaczącej ul. 1 Maja z drogą do szybu w Bobrownikach realizowana jest z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 i wyniesie 836 783,72 zł Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej łączącej drogi powiatowe ul. Sienkiewicza i ul. 1 maja w Bobrownikach z terenem przy szybie.

Dzięki Programowi Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 Gmina Bobrowniki mogła przebudować nawierzchnię drogi gminnej łączącej ul. Polną z ul. Marii Dąbrowskiej oraz ul. Bażantów. Inwestycja tak wyniosła ponad 2 miliony zł.

 

EFRR kolor poziom

Projekt „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Bobrowniki” w konkursie dla działania 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla ZIT Subregionu Centralnego otrzymał dofinansowanie w wysokości 2 782 192,45 zł co stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych inwestycji. Ogólna wartość projektu to aż 3 273 167,56 zł