do wklejenia na fundusze

W 2017 roku gmina otrzymała dofinansowanie na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji. Przygotowanie dokumentu Unia Europejska sfinansowała w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, a powstały dokument jest wymagany przy wnioskowaniu o dofinansowanie na różnego rodzaju przedsięwzięcia infrastrukturalne i społeczne. W tym wypadku Program rewitalizacji należy rozumieć, jako narzędzie planowania wieloletniego planu działań o charakterze mającym na celu poprawę warunków życia poprzez wspólne działania: mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji społecznych oraz administracji publicznej.

W planie rewitalizacji Gminy Bobrowniki pod uwagę brane są: teren Rogoźnika - Osiedla Robotniczego, teren po byłych zakładach materiałów ogniotrwałych przy ul. Fabrycznej w Rogoźniku oraz teren parku wraz z obiektami zdegradowanymi. W Bobrownikach obszarem założonym do rewitalizacji jest teren po byłym szybie górniczym, z funkcją mieszkaniową i tereny zielone w planie zagospodarowania przestrzennego. W Dobieszowicach mieszkańcy wnioskowali o wykonanie termomodernizacji zabytkowego dworu w Dobieszowicach.

Wymienione w planie rewitalizacji obiekty stanowią geograficznie i obszarowo jedną całość.

Oprócz wymienionych przedsięwzięć pod uwagę zostały wzięte również projekty społeczne. Między innymi utworzenie nowych miejsc w świetlicach środowiskowych, wsparcie funkcjonowania lokali socjalnych na terenie Gminy Bobrowniki, utworzenie Klubu Integracji Społecznej na  terenie Gminy Bobrowniki oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych.

Na ten cel gmina otrzymała 90% dofinansowania w kwocie 55 260,00 zł. Całość projektu szacowana jest na 61 400,00 zł co oznacza, że wkład włany gminy to zaledwie 6 140,00 zł.