Nawet czołowi politycy różnych opcji politycznych nie są w stanie zaprzeczyć, że Gmina Bobrowniki jest liderem Województwa w zakresie skuteczności pozyskiwania środków zewnętrznych per capita (czyli na głowę mieszkańca). Tworzy to w połączeniu z budżetem olbrzymią maszynę, która pędzi do przodu i rozwija gminę.
 
W ostatnich dniach kwietnia 2018 roku, Zastępca Wójta, Małgorzata Bednarek podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie najwyższą w historii gminy umowę o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00.0113/17-00 Projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Bobrowniki" w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II "Ochrona środowiskowa, w tym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. To efekt złożonego przez Gminę
w 2017 roku wniosku na budowę kanalizacji w 95% powierzchni gminy. Gmina począwszy od 2018 roku otrzyma ponad 15 mln zł. 
 
Na wspólny sukces składa się praca wielu osób, którym leży na sercu dobro gminy. Siłą naszych sukcesów jest profesjonalny zespół, który udało mi się przez lata stworzyć  – tłumaczy zastępca Wójta. Pracę nad przygotowaniem wniosku rozpoczęliśmy jeszcze w 2015 roku. Wtedy ze względu na brak wszystkich dokumentacji złożyliśmy pierwszy wniosek i pozyskaliśmy pierwsze środki z największego w historii polskich programów operacyjnych konkursu – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – początkowo około 5 mln. zł. Gdy skompletowaliśmy kolejny pakiet projektów – złożyliśmy kolejny wniosek w lutym 2017 roku. Pomimo bardzo skomplikowanych procedur już w grudniu 2017 roku zostaliśmy dopuszczeni do oceny merytorycznej w efekcie której w marcu br zostaliśmy zaproszeni do podpisania umowy. 
Dzisiaj ponownie zostajemy Beneficjentem środków unijnych na kanalizację. Tym razem sieć wybudujemy w Dobieszowicach na Niebyłej, w Bobrownikach na Namiarki, w Rogoźniku na Kościuszki i Podraszkowiu oraz Sączów – całość. Dodatkowo osobiście zabiegam by w zakres inwestycji włączyć ul. Leśną w Wymysłowie i pozostałe tereny Siemoni, Myszkowic i Twardowic - podkreśla Małgorzata Bednarek, Zastępca Wójta – jak tylko powstaną oszczędności w zadaniu, już pod koniec roku wnioskować będziemy o przesunięcie wolnych środków na kolejne zadania związane z budową kanalizacji.
 
 

Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła i udostępniła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Przedmiotowe narzędzie umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości poprzez adres e-mail, lub specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Przyjęte rozwiązanie ułatwi zgłaszanie nieprawidłowości i sprzyjać będzie realizacji Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

 

Co należy zgłaszać:

Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).

Zasady, jakimi kieruje się Instytucja Zarządzająca przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń:

1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.

2. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

3. W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia
za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia
(ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.

4. W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.

Termin zgłaszania nieprawidłowości do: 2022-12-31

 

Przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

  • specjalny adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub

  • elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

poois 1

 

Projekt realizowany w ramach dofinansowania ze srodków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach priorytetu II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno ściekowa w aglomeracjach, na realizację projektu „Rozbudowa mechaniczno – bilogicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Rogoźniku” nr.POIS.02.03.00-00-0038/16. Realizowane są dwa zadania inwestycyjne w zakresie robót budowlanych. Mianowicie rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rogoźniku, a także budowa kanalizacji sanitarnej w Sączowie. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 9 749 936,35 zł. 

pooisnfos

22 sierpnia 2016 roku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,  Wójt Gminy Bobrowniki - Arkadiusz Ziemba przy kontrasygnacie Kierownika Referatu Planowania i Finansów – Aleksandry Kosińskiej podpisał umowę na dofinansowanie inwestycji budowy kanalizacji i oczyszczalni w gminie ze środków unijnych. Ze strony Funduszu umowę podpisywał  Prezes Zarządu Instytucji – Kazimierz Kujda.

Pierwsze w historii Gminy dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosi ponad 5 mln zł, to 85% ze środków unijnych.  Wniosek gminy pozytywnie oceniony przez Fundusz dotyczy modernizacji oczyszczalni i budowy odcinka sieci kanalizacji w Sączowie. Łączna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia sięga 6 milionów złotych. Poza dotacją samorząd gminy Bobrowniki wykorzysta także preferencyjne środki pożyczki z katowickiego WFOŚiGW, a Narodowy Fundusz zezwala na wykorzystanie nawet 800 tys zł umarzalnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu. To nie pierwszy raz kiedy stosujemy montaż finansowy – mówi Wójt - z dwóch źródeł finansowania korzystaliśmy już podczas budowy kanalizacji w Siemoni, Dobieszowicach i Wymysłowie. Budowa kanalizacji to inwestycja trudna dla samorządu i problematyczna dla mieszkańców, ale przede wszystkim kosztowna. Cena kilometra sieci waha się od 1 do 2 mln. Dofinansowanie jest zatem podstawą, niemniej jednak trudno je otrzymać. Zmiany wprowadzone w 2011 roku wykluczyły naszą gminę jako potencjalnego wnioskodawcę w Regionalnym Programie Operacyjnym ze względu na zbyt duży obszar. Infrastruktura i Środowisko to Program krajowy i o środki rywalizujemy z dwoma tysiącami gmin z całej Polski. Oczywiście podstawą jest spełnienie kryteriów w zakresie ochrony środowiska, zastosowanie technologii w zakresie oczyszczania ścieków, czy konstrukcja wniosku w sposób spełniający wymagania oceniających. Najważniejszy czynnik to koncentracja, czyli ilość mieszkańców przypadających na kilometr sieci. Dopasowaniem wniosków do kryteriów zajmują się specjaliści Urzędu Gminy.  

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ogłosił zaakceptowane listy rankingowe największego konkursu dotacyjnego w historii (sprawdź tutaj).  Na liście rankingowej znalazł się także wniosek Gminy Bobrowniki. Wysoka punktacja wniosku gwarantuje pierwsze w historii Gminy dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dofinansowanie to ponad 5 mln zł.

pooisnfos

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ogłosił zaakceptowane listy rankingowe największego konkursu dotacyjnego w historii (sprawdź tutaj).  Na liście rankingowej znalazł się także wniosek Gminy Bobrowniki. Wysoka punktacja wniosku gwarantuje pierwsze w historii Gminy dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dofinansowanie to ponad 5 mln zł. Wniosek Gminy został sklasyfikowanej na wysokiej 20 pozycji na 99 pozytywnie zweryfikowanych aplikacji z terenu całego kraju. Alokacja konkursu to 5 miliardów złotych, ale też kanalizacja to kosztowne przedsięwzięcie. Jedynie profesjonalne przygotowanie procesu inwestycyjnego gwarantuje możliwość ubiegania się o środki.
Jeszcze dwa lata temu nie byliśmy w stanie podać daty końcowej, dziś możemy śmiało przypuszczać, że w 2018 roku skończymy budowę kanalizacji na terenie całej gminy – mówi Wójt gminy Bobrowniki, Arkadiusz Ziemba. To dzięki konsekwentnej polityce możemy określić się mianem nowoczesnej gminy. A dzięki takim na przykład inwestycjom gmina z sukcesem sprzedaje działki budowlane na swoim terenie. 
Wniosek gminy pozytywnie oceniony przez Fundusz dotyczy modernizacji oczyszczalni i budowy odcinka sieci kanalizacji w Sączowie. Łączna wartość przedsięwzięcia to blisko 10 milionów złotych, z czego z budżetu gminy pochodzić ma jedynie 73 tys. zł. Poza dotacją samorząd gminy Bobrowniki wykorzysta także preferencyjne środki pożyczki z katowickiego WFOŚiGW. To nie pierwszy raz kiedy stosujemy montaż finansowy – mówi Wójt - z dwóch źródeł finansowania korzystaliśmy już podczas budowy kanalizacji w Siemoni, Dobieszowicach i Wymysłowie. Budowa kanalizacji to inwestycja trudna dla samorządu i problematyczna dla mieszkańców, ale przede wszystkim kosztowna. Cena kilometra sieci waha się od 1 do 2 mln. Dofinansowanie jest zatem podstawą, niemniej jednak trudno je otrzymać. Zmiany wprowadzone w 2011 roku wykluczyły naszą gminę jako potencjalnego wnioskodawcę w Regionalnym Programie Operacyjnym ze względu na zbyt duży obszar. Infrastruktura i Środowisko to Program krajowy i o środki rywalizujemy z dwoma tysiącami gmin z całej Polski. Oczywiście podstawą jest spełnienie kryteriów w zakresie ochrony środowiska, zastosowanie technologii w zakresie oczyszczania ścieków, czy konstrukcjaa wniosku w sposób spełniający wymagania oceniających. Najważniejszy czynnik to koncentracja, czyli ilość mieszkańców przypadających na kilometr sieci. Dopasowaniem wniosków do kryteriów zajmują się specjaliści Urzędu Gminy.
Obecnie przygotowują Program Funkcjonalno-Użytkowy na pozostałą część, dzięki czemu uda się skanalizować całą gminę. Dokument będzie podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie w drugim tegorocznym konkursie z alokacją wartą 2,5 miliarda zł, którego termin upływa 31 lipca tego roku.

stopka śląskie

 

Inwestycja dofinansowana jest ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.1. Odnawialne źródła energii dla poddziałania: 4.1.1. Odnawialne źródła energii - ZIT

Przedmiotem projektu „Budowa instalacji OZE na budynkach mieszkańców w Gminie Bobrowniki” jest dostawa i montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w postaci instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, powietrznych pomp ciepła oraz kotłów na biomasę (pellet).


Realizacja projektu odbywać się będzie na terenie nieruchomości mieszkalnych zlokalizowanych w Gminie Bobrowniki.


Inwestycja jest skoncentrowana na działaniach polegających na realizacji programu ograniczania niskiej emisji dla mieszkańców Gminy Bobrowniki. obejmującego produkcję energii na potrzeby własne budynków mieszkańców. W wyniku realizacji inwestycji nastąpi znaczące ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego, obniżenie emisji zanieczyszczeń powietrza w zakresie pyłów, gazów oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii.


Zakres projektu obejmuje budowę łącznie: 268 szt jed. wytw. energii elektr. z OZE oraz 123 szt. jed. wytw. energii cieplnej z OZE. Spadek emisji CO2 szacuje się w ilości 1.310,0992 Mg/rok.


Wartość kwalifikowana całej inwestycji to 7.400.965,72 zł a dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to 6.290.820,86 zł.

stopka śląskie

Inwestycja dofinansowana jest ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.1. Odnawialne źródła energii dla poddziałania: 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT.

W ramach przedsięwzięcia pt.„Budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Bobrowniki” zaplanowano 9 wzajemnie komplementarnych inwestycji, które będą produkowały energię elektryczną (8 instalacji fotowoltaicznych) i 1 cieplną (instalacja pompy ciepła), na potrzeby własne budynków użyteczności publicznej w gminie Bobrowniki.

Dzięki temu nastąpi znacząca poprawa jakości powietrza, ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego, obniżenie emisji zanieczyszczeń powietrza w zakresie pyłów, gazów, wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Wartość kwalifikowana całej inwestycji (8 instalacji fotowoltaicznych i 1 instalacja pompy ciepła) to 2.176.317,50 zł a dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to 2.067.501,62 zł.

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Bobrowniki, dzięki zwiększeniu liczby miejsc i podniesieniu jakości edukacji przedszkolnej.

Projekt realizowany przez:
1. Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siemoni
2. Przedszkole Publiczne w Bobrownikach
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny Publiczne Przedszkole i Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sączowie

Wartość projektu 908653,44 zł, w tym dofinansowanie 85% ze środków EFS w ramach PRO WŚl na lata 2014-2020 w kwocie 772355,42 zł.
Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Bobrowniki w okresie od czerwca do sierpnia 2019r. Projekt zakłada zwiększenie o 25 liczby dostępnych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Siemoni, poprzez wyposażenie w niezbędne pomoce dydaktyczne oraz meble nowo wybudowanego pomieszczenia przedszkolnego oraz zapewnieniu dzieciom niepełnosprawnym z terenu Gminy Bobrowniki, z orzeczeniami i opiniami o potrzebie kształcenia specjalnego dodatkowych specjalistycznych zajęć, zwiększając ich szanse edukacyjne dzięki uczestniczeniu w zajęciach wspomagania rozwoju emocjonalno-społecznego. Zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnościami, ukierunkowane na poprawę stanu rozwoju dziecka:
w przedszkolach w Bobrownikach, Sączowie i oddziałach przedszkolnych w SP w Siemoni.

EFRR kolor poziom rgb

 W roku 2017 Gmina Bobrowniki wnioskowała w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 o dofinansowanie do zakupu średniego samochodu bojowego dla OSP Bobrowniki w ramach 5 osi priorytetowej „Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów”, działanie 5.5 „Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych”. Pomimo zakończenia procedury oceny wniosków, Urząd Marszałkowski nie podawał wyników, gdyż zabiegał o zwiększenie puli środków przeznaczonych na dotacje. I tak wreszcie 31 stycznia 2018 r. udało się zakończyć konkurs ogłoszeniem listy rankingowej beneficjentów. Gmina Bobrowniki po raz kolejny znalazła się w czołówce uzyskując dotację. Umowa została podpisana 28.06.2018 r. na całkowitą wartość projektu 738 000,00 zł, otrzymując dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 57 850,60 zł, natomiast z krajowych środków budżetu państwa 89 749,40 zł. Kupno samochodu zostało także wsparte przez dotację celową z budżetu Województwa Śląskiego w kwocie 150 000,00 zł oraz dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 150 000,00 zł.

Zakupiono średni samochód ratowniczo-gaśniczy na wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrownikach do wali z pożarami, przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz ratownictwa technicznego, ekologicznego i medycznego.

EFRR kolor poziom

Gmina Bobrowniki realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn. "Budowa centrum przesiadkowego wraz z siecią dróg rowerowych w Sączowie". Planowana całkowita wartość projektu wynosi 2 582 853,72 zł w tym wydatki kwalifikowalne w kwocie 2 439 694,10 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to aż 85 % wydatków kwalifikowalnych tj. 2 073 739,99 zł.

amfiteatrEFRR kolor poziom

W maju 2017 r. ruszyły prace budowlane na terenie parku w związku z realizacją projektu "Remont budynku amfiteatru w Rogoźniku z przeznaczeniem na Centrum Usług Społecznych".

EFRR kolor poziom

Projekt pn. "Rozbudowa systemu elektronicznych usług publicznych w Gminie Bobrowniki". 
Dofinansowanie o wartości 807 575,71zł. z Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Gmina Bobrowniki przeznaczyła na utworzenie portalu, dzięki któremu zwiększony został dostęp usług dla petentów bez konieczności wizyty w Urzędzie. 

do wklejenia na fundusze

W 2017 roku gmina otrzymała dofinansowanie na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji. Przygotowanie dokumentu Unia Europejska sfinansowała w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, a powstały dokument jest wymagany przy wnioskowaniu o dofinansowanie na różnego rodzaju przedsięwzięcia infrastrukturalne i społeczne. W tym wypadku Program rewitalizacji należy rozumieć, jako narzędzie planowania wieloletniego planu działań o charakterze mającym na celu poprawę warunków życia poprzez wspólne działania: mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji społecznych oraz administracji publicznej.

woda

EFRR kolor poziom

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie największego punktu przesiadkowego na terenie Gminy Bobrowniki. W efekcie realizacji inwestycji powstał zintegrowany węzeł przesiadkowy zlokalizowany na styku miejscowości Bobrowniki, Rogoźnik oraz Dobieszowice.