poois 1

 

Projekt realizowany w ramach dofinansowania ze srodków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach priorytetu II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno ściekowa w aglomeracjach, na realizację projektu „Rozbudowa mechaniczno – bilogicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Rogoźniku” nr.POIS.02.03.00-00-0038/16. Realizowane są dwa zadania inwestycyjne w zakresie robót budowlanych. Mianowicie rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rogoźniku, a także budowa kanalizacji sanitarnej w Sączowie. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 9 749 936,35 zł. 

Przedmiotem tej inwestycji jest rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bobrowniki. Przedsięwzięcie polegało na budowie kanalizacji sanitarnej na nieskanalizowanym obszarze aglomeracji Bobrowniki w rejonie miejscowości Sączów z odprowadzeniem ścieków do Siemoni i rozbudowie oczyszczalni o kolejny blok oczyszczenia biologicznego. Inwestycja „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sączowie” jest realizowana dzięki Programowi Operacyjnemu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Gmina Bobrowniki otrzymała z Programu 1,7 mln złotych dofinansowania na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. To prawie 70 % całkowitego kosztu. Cały koszt inwestycji wynosi prawie 2,5 mln złotych. Kanalizacja obejmie zlewnię ulic Wolności i Świerczewskiego w sołectwie Sączów. Odbiornikiem ścieków bytowych z kanalizacji sanitarnej będzie istnieąca oczyszczalnia ścieków w Rogoźniku. Prace na tym terenie praktycznie dobiegają końca.

Wykonana została:

- kanalizacja sanitarna oraz ciśnieniowa,
- podłączono przyłącza,

W tej chwili odtwarzana jest droga a niedługim czasie będą budowane przepompownie. Celem tego projektu zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych i dostępu do kanalizacji sanitarnej w celu pozytywnego wpływu na stan środowiska naturalnego poprzez poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych.

Jeśli chodzi o rozbudowę oczyszczalni ścieków w Rogoźniku inwestycja ta  polegała na:

- wykonaniu drugiego, bliźniaczego ciągu oczyszczania biologicznego,
- wymianie dotychczasowego wyposażenia oczyszczalni (pompy w pompowni głównej, prasa osadowa) na większe,  o wydajności odpowiadającej zwielokrotnionej przepustowości oczyszczalni.

W ramach zadania powstały nowe obiekty, takie jak zbiornik biologicznego oczyszczania oraz wiata odbioru osadu. Ponadto przebudowano pomieszczenia dyspozytorni w budynku socjalno-dyspozytorskim, skorektowano istniejącą drogę dojazdową, a także poszerzeno drogę wjazdową.
Projekt, którego wartość wynosi blisko 3,9 mln zł, został wsparty pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.