Wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Bobrowniki.

Główne założenia Projektu:
- rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie wszystkich sołectw w gminie,
- budowa Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) wraz z wyposażeniem,
- zakup 15 pojemników na odpady szklane, 
- zakup 3000 stojaków na worki do selektywnej zbiórki,
- realizacja akcji edukacyjnej wśród mieszkańców gminy obejmująca promocję selektywnej zbiórki odpadów poprzez rozdawanie na zebraniach wiejskich materiałów informacyjnych – głównie ulotek specjalistycznych dotyczących recyklingu.  

Lokalizację Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych zaplanowano w Bobrownikach na działce nr 2758/8 stanowiącej własność gminy, która to działka sąsiaduje z zapleczem Zakładu Gospodarki Komunalnej. Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych będzie się mieścić w budynku wolnostojącym, niepodpiwniczonym z wydzieloną wiatą, umożliwiającym swobodny dojazd do wnętrza wózkiem ręcznym. GPZON jest obiektem, który służy do magazynowania wybranych rodzajów odpadów niebezpiecznych, nie posiadających w żadnym przypadku możliwości rozkładu lub zmiany stanu skupienia. Wszystkie magazynowane odpady będą przechowywane w warunkach uniemożliwiających jakąkolwiek emisję zanieczyszczeń, która mogłaby stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska.
Przeznaczeniem Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych jest magazynowanie wybranej grupy odpadów niebezpiecznych:
- świetlówki, 
- zużyte baterie, 
- opakowania po farbach i lakierach, 
- środki ochrony roślin, 
- przeterminowane lekarstwa,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
pochodzących jedynie od mieszkańców Gminy Bobrowniki. GPZON nie będzie przyjmować żadnych odpadów pochodzących od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.   
Należy nadmienić, iż GPZON jest jedynie miejscem zbiórki i czasowego bezpiecznego składowania w/w odpadów niebezpiecznych. Zebrane i zmagazynowane odpady zostaną w miarę potrzeb (w sposób cykliczny) załadowane i wywiezione do firm specjalizujących się w utylizacji zebranych odpadów niebezpiecznych.

Budowa GPZON spełnia założenia Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami      w Gminie Bobrowniki dokumentu opracowanego w 2004 r., który to uwzględniał cele ekologiczne jakim jest m.in. wdrożenie systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi poprzez powstanie na terenie gminy GPZON w wersji uproszczonej.   
* Pojemniki na odpady szklane tzw. dzwony zostaną dostarczone i ulokowane w nowych miejscach wskazanych przez Sołtysów – jeśli zachodzi potrzeba ich dodatkowego postawienia. Część pojemników już istniejących – ta najbardziej zużyta zostanie wymieniona.

* Stojaki na worki do selektywnej zbiórki odpadów zostaną dostarczone nieodpłatnie do tych gospodarstw, które posiadają podpisane umowy na wywóz odpadów komunalnych.   


Cele Projektu:
- ograniczenie ilości odpadów deponowanych na składowisku, 
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci, 
- podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców,
- uszczelnienie systemu segregacji odpadów.  

Projekt "Wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Bobrowniki" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego  
Informacje źródłowe na temat  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl