Już od wielu lat, poprawa środowiska naturalnego jest jedynym z priorytetowych zadań Urzędu Gminy Bobrowniki.  Należy do nich Projekt pn. „Ochrona wód rzeki Brynicy i zbiornika wody pitnej Kozłowa Góra poprzez realizację budowy kanalizacji w gminie Bobrowniki”, realizowany przy współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 
Głównym celem, warunkującym   kwalifikację tego Projektu  do współfinansowania przez Unię Europejską  jest poprawa jakości środowiska naturalnego Gminy wraz z  jej otoczeniem. 
Odbywać się ona będzie poprzez  poprawę jakości wód powierzchniowych,  tj. zbiornika wody pitnej Kozłowa Góra , zbiorników wodnych w Rogoźniku,  rzeki Brynicy  z jej dopływem - potokiem Jaworznik  oraz   zasobów wód  podziemnych przez   zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych  do wód i do gruntu.
Zmniejszenie to nastąpi  przez  likwidację nieprawidłowego odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu i do cieków wodnych, między innymi   z nieszczelnych przydomowych zbiorników na odpady ciekłe ( tzw. szamb)  oraz  ich likwidację . 
Sposobem na uzyskanie tego efektu  jest kontynuacja  rozbudowy  istniejącego w gminie zbiorczego  sytemu odbioru i oczyszczania ścieków . 
Dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  wynosi 85 % środków zakwalifikowanych przez Dotującego.  W przypadku naszej Gminy jest to kwota  wynosząca , zgodnie z zawartą w marcu bieżącego roku umową o dofinansowaniu,  11.811.457,80 PLN  przy koszcie całkowitym Projektu , wynoszącym 14.119.060,71 PLN .                             
Do dofinansowania zakwalifikowano w ramach Projektu zadania , których realizację rozpoczęto w 2007 r.  a termin ich zakończenia   i uzyskania efektu ekologicznego wyznaczono na  rok 2012.   Do zadań tych należały : budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w Bobrownikach przy ul. Akacjowej (strona wschodnia), w Dobieszowicach przy ulicach Kościuszki, Dojazdowej, Leśnej, Źródlanej, Krótkiej, Moniuszki, Wąskiej, Młyńskiej, Mickiewicza, 27. Stycznia  i Wesołej oraz w Wymysłowie przy ulicach Kościuszki, Żytniej, Stawowej, Sienkiewicza, Jana Pawła II, Sosnowej i Ogrodowej o łącznej długości 20,5 km.
W latach 2007-2009 wykonano  i oddano do użytku  1,9 km  kanalizacji ,   w tym odcinek planowanych do wykonania  prac  w Bobrownikach po wschodniej stronie ulicy Akacjowej wraz  z przepompownią ścieków oraz odcinki sieci kanalizacyjnej w Dobieszowicach przy ulicach  Kościuszki  i  Młyńskiej .
Całkowity koszt  robót kanalizacyjnych wykonanych w sołectwie Dobieszowice opiewa na kwotę 3.694.285,50 zł brutto, natomiast w Wymysłowie na kwotę 3.073.142,63 zł brutto.

Informacje źródłowe na temat  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl