Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Bobrowniki, dzięki zwiększeniu liczby miejsc i podniesieniu jakości edukacji przedszkolnej.

Projekt realizowany przez:
1. Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siemoni
2. Przedszkole Publiczne w Bobrownikach
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny Publiczne Przedszkole i Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sączowie

Wartość projektu 908653,44 zł, w tym dofinansowanie 85% ze środków EFS w ramach PRO WŚl na lata 2014-2020 w kwocie 772355,42 zł.
Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Bobrowniki w okresie od czerwca do sierpnia 2019r. Projekt zakłada zwiększenie o 25 liczby dostępnych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Siemoni, poprzez wyposażenie w niezbędne pomoce dydaktyczne oraz meble nowo wybudowanego pomieszczenia przedszkolnego oraz zapewnieniu dzieciom niepełnosprawnym z terenu Gminy Bobrowniki, z orzeczeniami i opiniami o potrzebie kształcenia specjalnego dodatkowych specjalistycznych zajęć, zwiększając ich szanse edukacyjne dzięki uczestniczeniu w zajęciach wspomagania rozwoju emocjonalno-społecznego. Zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnościami, ukierunkowane na poprawę stanu rozwoju dziecka:
w przedszkolach w Bobrownikach, Sączowie i oddziałach przedszkolnych w SP w Siemoni.