EFRR kolor poziom

"Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Sączowie" to projekt dofinansowany w 85 % w Ramach RPO WSL 2014-2020. Na ten cel przeznaczono 5 568 570 zl. (dofinansowanie 4 733 284,50 zł).

EFRR kolor poziom

W maju 2017 r. ruszyły prace budowlane na terenie parku w związku z realizacją projektu "Remont budynku amfiteatru w Rogoźniku z przeznaczeniem na Centrum Usług Społecznych".

EFRR kolor poziom


Dofinansowanie o wartości 811 745,75 zł. z Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Gmina Bobrowniki przeznaczyła na utworzenie portalu, dzięki któremu zwiększony został dostęp usług dla petentów bez konieczności wizyty w Urzędzie. 

EFRR kolor poziom

Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego polegał ma na robotach budowlanych w budynku, który jest własnością Gminy Bobrowniki, w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne.

woda

EFRR kolor poziom

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie największego punktu przesiadkowego na terenie Gminy Bobrowniki. W efekcie realizacji inwestycji powstanie zintegrowany węzeł przesiadkowy zlokalizowany na styku miejscowości Bobrowniki, Rogoźnik oraz Dobieszowice.

do wklejenia na fundusze

W 2017 roku gmina otrzymała dofinansowanie na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji. Przygotowanie dokumentu Unia Europejska sfinansowała w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, a powstały dokument jest wymagany przy wnioskowaniu o dofinansowanie na różnego rodzaju przedsięwzięcia infrastrukturalne i społeczne. W tym wypadku Program rewitalizacji należy rozumieć, jako narzędzie planowania wieloletniego planu działań o charakterze mającym na celu poprawę warunków życia poprzez wspólne działania: mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji społecznych oraz administracji publicznej.

 

uklad poziomy

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bobrowniki to dokument pozwalającyu na osiągnięcie celów pakietu klimatyczno – energetycznego Europy.

Dzięki Programowi Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 Gmina Bobrowniki mogła przebudować nawierzchnię drogi gminnej łączącej ul. Polną z ul. Marii Dąbrowskiej oraz ul. Bażantów. Inwestycja tak wyniosła ponad 2 miliony zł.

Przebudowa odcinka drogi S615008S łaczącej ul. 1 Maja z drogą do szybu w Bobrownikach realizowana jest z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 i wyniesie 836 783,72 zł Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej łączącej drogi powiatowe ul. Sienkiewicza i ul. 1 maja w Bobrownikach z terenem przy szybie.

 

EFRR kolor poziom

Projekt „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Bobrowniki” w konkursie dla działania 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla ZIT Subregionu Centralnego otrzymał dofinansowanie w wysokości 2 782 192,45 zł co stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych inwestycji. Ogólna wartość projektu to aż 3 273 167,56 zł