EFRR kolor poziom rgb

 W roku 2017 Gmina Bobrowniki wnioskowała w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 o dofinansowanie do zakupu średniego samochodu bojowego dla OSP Bobrowniki w ramach 5 osi priorytetowej „Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów”, działanie 5.5 „Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych”. Pomimo zakończenia procedury oceny wniosków, Urząd Marszałkowski nie podawał wyników, gdyż zabiegał o zwiększenie puli środków przeznaczonych na dotacje. I tak wreszcie 31 stycznia 2018 r. udało się zakończyć konkurs ogłoszeniem listy rankingowej beneficjentów. Gmina Bobrowniki po raz kolejny znalazła się w czołówce uzyskując dotację. Umowa została podpisana 28.06.2018 r. na całkowitą wartość projektu 738 000,00 zł, otrzymując dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 57 850,60 zł, natomiast z krajowych środków budżetu państwa 89 749,40 zł. Kupno samochodu zostało także wsparte przez dotację celową z budżetu Województwa Śląskiego w kwocie 150 000,00 zł oraz dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 150 000,00 zł.

Zakupiono średni samochód ratowniczo-gaśniczy na wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrownikach do wali z pożarami, przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz ratownictwa technicznego, ekologicznego i medycznego.