EFRR kolor poziom

"Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Sączowie" to projekt dofinansowany w 85 % w Ramach RPO WSL 2014-2020. Na ten cel przeznaczono 5 568 570 zl. (dofinansowanie 4 733 284,50 zł).

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie punktu przesiadkowego na pograniczu powiatu będzińskiego i tarnogórskiego. Inwestycja jest kontynuacją ciągu pieszo – rowerowego łączącego centrum przesiadkowe w Sączowie z sołectwem Dobieszowice.

W zakresie budowy wykonana będzie nowa nawierzchnia jezdni, chodników, parkingu, przebudowa sieci uzbrojenia podziemnego, jak i kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej oraz kabli energetycznych, przebudowa słupów oświetlenia ulicznego w ramach centrum oraz montaż monitoringu zewnętrznego na terenie centrum. Ustawione zostaną nowa wiata przystankowa, wiata rowerowa, kosze na śmieci. W zakres zadania wchodzi wymiana ławek oraz zamontowanie 9 szt. nowych ławek parkowych, zasadzone zostaną drzewa i krzewy ozdobne. Zostanie wzmocniona skarpa z zieleńcem wzdłuż nowego chodnika przy drodze, oraz wzmocnione dno kanałów płytami prefabrykowanymi.

Ciągi piesze o szerokości od 1,5 m do 2,0 m umożliwią dojście do przystanku autobusowego a centralna część zieleńca wybrukowana zostanie w postaci półkoła, w celu utworzenia miejsca dla spoczynku.

Razem z innymi projektami realizowanymi przez Gminę Bobrowniki projekt rozwiązuje problem bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w obrębie przejścia dla pieszych i znajdującego się w pobliżu kolizyjnego skrzyżowania stanowiącego zagrożenie dla komunikacji pieszej i rowerowej a w szczególności dla dzieci uczęszczajacych tą drogą do szkoły podstawowej.